2004 – the year of change

Uncategorized

Joining the European Union meant a break in the post-November history of migration from Slovakia. While until 2004 one needed to organize working permit and search for contacts which could mediate a job in the West, after May 2004, it was not necessary anymore. It was enough, almost literally, to have just ‘a bit of courage and few euros for a flight ticket’. This change is connected also to a gradual fall of inner migration selectivity. People leaving the country prior to joining EU disposed of larger human and social capital more often. In years after our entering the EU, the availability ‘democratized’ the migration, which meant the people leaving resembled a representative sample of Slovak population more and more. The younger with knowledge of English were still in advantage, but this advantage became to dissolve with the growing communities of our people (not only) behind the La Manche channel.

What has been stated here is one of the reasons, why it is generally that the general scale of migration from Slovakia corresponds to our level of income. Similarly, the highest level of migration is experienced by regions of Slovakia with low income. If in 2009, cca 50,000 Slovak citizens lived in the UK, the possibility to travel to UK in 2004 – 2009 was in total used by more than 105,000 people from Slovakia. More cca 40,000 people traveled in the given time to Ireland to work. These numbers are high. Not high in order to make Great Britain fear migration from Slovakia, because from the start, the nationalities from Eastern Europe complied with a group characteristics ‘a kind of Polish’. But they’re high enough for an experience with post-2004 migration wave to become a part of the collective memory of one generation.

Vstup do Európske únie predstavoval zlom v ponovembrovej histórií migrácie zo Slovenska. Kým do roku 2004 bolo potrebné vybavovať pracovné povolenie a hľadať kontakty, ktoré by vedeli prácu na Západe sprostredkovať, po máji 2004 to nebolo potrebné. Stačilo, takmer doslova, iba „trochu odvahy a pár eur na letenku“. S touto zmenou súvisí aj postupný pokles vnútornej selektivity migácie. Kým skôr odchádzali častejšie ľudia s väčším ľudským a sociálnym kapitálom, v rokoch po našom vstupe do EÚ dostupnosť migráciu „demokratizovala,“ čo znamená, že odchádzajúci stále viac a viac pripomínali reprezentatívnu vzorku slovenskej populácie. Mladší, ovládajúci angličtinu, boli stále vo výhode, táto výhoda sa ale s rozrastajúcimi komunitami našincov (nielen) za Lamanšským prielivom strácala.
Vyššie uvedené je jedným z dôvodov, prečo v zásade platí, že celková miera migrácie zo Slovenska zodpovedá našej príjmovej úrovni. Podobe platí, že najviac migrácie zažívajú oblasti Slovenska s nízkymi príjmami. Ak v roku 2009 žilo vo Veľkej Británií asi 50 tisíc slovenských občanov, možnosť vycestovať si do UK v období rokov 2004 až 2009 vyskúšalo celkovo viac ako 105 tisíc našincov. Ďalších približne 40 tisíc ľudí vycestovalo v danom období za prácou do Írska. Toto sú vysoké čísla. Nie na to, aby sa Veľká Británia začala obávať imigrácie zo Slovenska, keďže tam od počiatku východoeurópske národnosti spadali do skupiny „a kind of Polish“. Sú však dosť vysoké na to, aby sa skúsenosť s post-2004 migračnou vlnou stala súčasťou kolektívnej pamäte jednej generácie.

Miroslav Bahna (translated for informative purposes by Martina Simkovicova)

An excerpt from a sociologic study on migration in Slovak economical and historical perspective, giving facts and background about migrating from Slovakia in past 100 years, with specific focus upon migration in the times of European Union. Read the whole article here (in Slovak).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s